Go to top

Trang chủ  » Thiết kế website giá rẻ

Cài đặt Qmail Server

Yêu cầu cài đặt QMail

qmail-1.03.tar.gz qmail bản chính
qmail-date-localtime.patch   --> Từ tên cũng có thể đọc ra được rồi, tar ball này là pacth cho localtime
ucspi-tcp-0.88.tar.gz ------> tcpserve , để giới hạn là quyền acsesse
checkpw-0.80.tar.gz apop ---> Để nhận thư
checkpassword-0.90.tar.gz ---> Password linux cho user
relay-ctrl-2.5.tar.gz ---> Có thể thực hiện cho ta được pop before smtp 

Tạo group & usr sử dụng cho qmail

QUOTE
mkdir /var/qmail
groupadd nofiles
useradd -g nofiles -d /var/qmail/alias -s /bin/false alias
useradd -g nofiles -d /var/qmail -s /bin/false qmaild
useradd -g nofiles -d /var/qmail -s /bin/false qmaill
useradd -g nofiles -d /var/qmail -s /bin/false qmailp
groupadd qmail
useradd -g qmail -d /var/qmail -s /bin/false qmailq
useradd -g qmail -d /var/qmail -s /bin/false qmailr
useradd -g qmail -d /var/qmail -s /bin/false qmails


Install qmail

QUOTE
cd qmail-1.03
patch -p1 < ../qmail-date-localtime.patch            :localtime pacth
patch -p1 < ../checkpw-0.80/qmail-popup-auth.patch     :patch nhận thư apop
maek setup check
./config-fast dora.dip.jp
cp /var/qmail/boot/home /var/qmail/rc
mkdir /var/qmail/alias
cd /var/qmail/alias
touch .qmail-postmaster .qmail-mailer-daemon .qmail-root
chmod 644 .qmail*

Install tcpserver

QUOTE
cd ucspi-tcp-0.88
make setup check

Install apop

QUOTE
cd checkpw-0.80
make setup check

Setting program share cho password

Trong apop password , thì phải chỉ định cho file .password ! nếu dùng cái này thì bạn có thể sử dụng account và password để đăng nhập


QUOTE
cd checkpassword-0.90
make setup check

Install relay-ctrl(pop before smtp)

QUOTE
make
make root-install
useradd -d /var/qmail/relay-ctrl -s /bin/false relay-ct
chown relay-ct /usr/sbin/relay-ctrl-allow
chmod u+s /usr/sbin/relay-ctrl-allow
mkdir /etc/relay-ctrl
cd /etc/relay-ctrl
echo ``/var/qmail/relay-ctrl`` > rulesdir
echo ``tcprules.dat`` > smtpcdb
echo ``tcprules.txt`` > smtprules
echo ``/usr/local/bin/tcprules`` > tcprules
mkdir /var/qmail/relay-ctrl/spool
vi /var/qmail/relay-ctrl/tcprules.txt

127.:allow,RELAYCLIENT=````
:allow

cd /var/qmail/relay-ctrl
/usr/local/bin/tcprules tcprules.dat tcprules.tmp < tcprules.txt
chown -R relay-ct /var/qmail/relay-ctrl
crontab -u relay-ct -e

* * * * * /usr/sbin/relay-ctrl-ageTa đã xong phần install các tar ball , bây giờ thì hãy vô phần setting cho qmail .

Các file khởi động qmail


QUOTE
/var/qmail/rc
#!/bin/sh

/usr/local/bin/tcpserver -x /var/qmail/relay-ctrl/tcprules.dat -H -v -u qmaild -g nofiles 0 smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2 > &1 | /var/qmail/bin/splogger smtp 3 &

/usr/local/bin/tcpserver -H 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup dora.dip.jp /bin/check_apop_pop /usr/sbin/relay-ctrl-allow /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &

exec env - PATH=``/var/qmail/bin:$PATH``
qmail-start ./Maildir/ splogger qmail
/bin/check_apop_pop
#!/bin/sh
case ``$AUTH`` in
apop)
exec /bin/checkapoppw ``$@``
;;
*)
exec /bin/checkpassword ``$@``
;;
esac

Hãy nhớ change parmission là 755


Setting phần boot qmal
tù------- > /etc/rc.d/rc.local đễ khõi động ----- > /var/qmail/rc


QUOTE
/etc/rc.d/rc.local

if [ -x /var/qmail/rc ]; then
echo -n ``qmail server daemon start....``
/var/qmail/rc &
echo ``.``
fi


Nếu bạn cho những usre khác sài nữa thì hãy tạo thêm mailbox (maildir) cho họ. Tất nhiên cũa root thì phãi tạo rồi. Cách tạo mailbox bạn có thể làm trong /var/qmail/bin/maildirmake ~user/Maildir trong lúc bạn add vô thì trong /var/qmail/bin/maildirmake /etc/skel nó sẽ tự dộng làm maildir cho bạn (Có thể make Maildir trong etc/skel/user .. thì lúc bạn add thêm user thì trong user dir sẽ tự độg thêm cho bạn một Maildir)

Maildir

QUOTE
su user ID
cd $HOME
/var/qmail/bin/maildirmake ~/Maildir
echo ./Maildir/ > .qmail
exit

Mailbox

QUOTE
su user ID
cd $HOME
echo ./Mailbox > .qmail
exit
cd /var/mail
ln -s $HOME/Mailbox user ID

Check prosess

QUOTE
ps -A | grep qmail
26776 pts/5 0:00 qmail-se
26779 pts/5 0:00 qmail-rs
26780 pts/5 0:00 qmail-cl
26778 pts/5 0:00 qmail-ls
 

Các tin tức khác:

Trung Quốc thắt chặt quy định điều hành website

Điều gì cho tương lai của Microsoft?

Bản nâng cấp diệt spam đầu tiên cho Outlook

Microsoft bỏ tính năng khóa download Windows XP SP2

IE7 sẽ có tính năng chống spyware

Thách thức dành cho Web linh hoạt

Châu Âu sợ bị "Google hóa"

EU phạt Microsoft 497 triệu Euro

SAVI SMS Phần mềm gửi tin nhắn Việt Nam

Khai mạc Banking Vietnam 2004

Danh mục

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0989 722 522

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN WEBSITE - ỨNG DỤNG - THIẾT BỊ CHUYÊN NGHIỆP TOPSITE

Địa chỉ: 41/1, Phường Trung Mỹ Tây Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Email: hotro@topsite.vn - info@topsite.vn Tel: 0978.893.678 - 0938 869 787
MSDN/GPĐKKD: 19025687954
MST: 0310368322
Số TK: 0501000001371 tại Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Lộc
© 2004 - 2014 Copyright. All rights reserved. Bản quyền thuộc về công ty thiet ke web ITECHCO CO.,LTD

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua:

liberty reservengan luongonepaysoha payvisaweb money1web money2paypalpayone